Regulamin portalu

 1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez  „Panoramę” sp. z o.o. na rzecz użytkowników prowadzonego przez niż portalu internetowego otopanorama.pl, polegającej na umożliwieniu użytkownikom bezpłatnego dokonywania wpisów na stronach  Forum portalu w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na różnorodne tematy, a także komentowania artykułów umieszczanych w portalu.
 2. Dostęp do portalu otopanorama.pl posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet. Ci z użytkowników, którzy założyli uprzednio konto w portalu internetowym otopanorama.pl mogą używać na stronach  portalu zarezerwowanych dla nich loginów. „Panorama” sp. z o.o. może uwarunkować umożliwienie zamieszczania wpisów na Forum i pod artykułami od dokonania przez użytkowników uprzedniej rejestracji w portalu otopanorama.pl.
 3. Użytkownik portalu otopanorama.pl publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. „Panorama” sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na stronach portalu. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mógł ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na  portalu otopanorama.pl treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Etykiety oraz propagujących przemoc i łamanie prawa.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach portalu  otopanorama.pl komentarzy, które obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego), obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego) i zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).
 6. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach otopanorama.pl komentarzy, które zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),  propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.) i propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.).
 7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach portalu otopanorama.pl komentarzy, które przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.).
 8. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach portalu  otopanorama.pl przekazów reklamowych oraz komentarzy, które zawierają linki do prywatnych stron www.
 9. „Panorama” sp. z o. o.  zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 4, 5, 6, 7 i 8 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa na portalu otopanorama.pl w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 4, 5, 6, 7 i 8 regulaminu. Użytkownik zamieszczając wpis na stronie portalu otopanorama.pl przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez „Panoramę” sp. z o.o.  zamieszczonego przez niego wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień pkt. 4, 5, 6, 7 i 8 regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez administratora portalu otopanorama.pl. wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu.
 10. „Panorama” sp. z o.o. nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników portalu otopanorama.pl  innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 11. „Panorama” sp. z o.o.  dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu otopanorama.pl oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
 12. „Panorama” sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron Forum otopanorama.pl oraz możliwości komentowania artykułów na portalu otopanorama.pl bez podawania przyczyn takiego działania.
 13. Użytkownicy poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach portalu otopanorama.pl wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w wydaniu gazetowym „Panoramy Leszczyńskiej”.
 14. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. „Panorama” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

Regulamin ramowy konkursów SMS

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Podmiotem urządzającym konkursy na zasadach określonych w regulaminie jest Panorama Sp. z o.o. (Panorama) z siedzibą w Lesznie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000136698, NIP 6971103355, kapitał zakładowy 2 213 500 PLN.
 2. Konkursy są organizowane przez Panoramę, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dla abonentów oraz użytkowników sieci GSM, których operatorzy mają siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Panoramy, pracownicy innych podmiotów współpracujących przy Panoramie i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa) pracowników tych podmiotów.
 4. Używane w regulaminie pojęcie „SMS” oznacza krótką wiadomość tekstową wysłaną z telefonu komórkowego Uczestnika konkursu na podany przez Panorama numer.
 5. Niniejszy regulamin stanowi podstawę konkursów i określa prawa oraz obowiązki jego Uczestników.

§ 2
Przystąpienie do konkursu

 1. Na łamach tygodnika „Panorama Leszczyńska” oraz portalu internetowego „otopanorama.pl” będą ogłaszane zapowiedzi danych konkursów. Każda zapowiedź dotyczyła będzie jednego, odrębnego konkursu. Każda zapowiedź będzie zawierała co najmniej:
  • datę oraz czas przeprowadzenia konkursu;
  • szczegółowe zasady konkursu;
  • rodzaj oraz liczbę nagród i zasady wyłaniania zwycięzców konkursu;
  • nr telefonu, pod który należy wysyłać SMS, format wysłania SMS (elementy oraz ich kolejność) oraz koszt wysłania SMS;
  • termin i miejsce odbioru nagród.
 2. W danym konkursie wezmą udział jedynie uczestnicy, którzy zamieszczą w treści SMS wymagane elementy oraz wyślą SMS w terminie umożliwiającym jego dotarcie na serwer podmiotu przyjmującego SMS, w ściśle określonym czasie, a ponadto spełnią inn  wymagania określone w zapowiedzi danego konkursu. Za chwilę dotarcia SMS do organizatora uważa się chwilę jego wpływu na serwer podmiotu obsługującego ruch SMS.
 3. Przystępując do udziału w danym konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w zapowiedzi danego konkursu. Udział uczestnika małoletniego w konkursie jest dozwolony wyłącznie za zgodą jego przedstawiciela ustawowego.
 4. Nadawcy SMS, które dotrą do Panoramy przed lub po wskazanym terminie, nie będą brali udziału w konkursie. Panorama nie zwraca kosztów wysłania SMS.

§ 3
Nagrody

 1. Jeden uczestnik może uzyskać prawo do nie więcej niż jednej nagrody w danym konkursie lub jego turze.
 2. Zwycięzcami danego konkursu zostaną osoby, w liczbie równej liczbie nagród określonej w zapowiedzi danego konkursu, które spełnią warunki określone w niniejszym regulaminie i zapowiedzi danego konkursu. O prawie do nagrody w danym konkursie decyduje czas wpływu SMS na serwer podmiotu obsługującego ruch SMS. Laureat otrzyma  nagrodę pod warunkiem, że prawidłowo odpowie na pytanie zadane przez organizatora konkursu. Jeżeli zapowiedź danego konkursu tak stanowi, konkurs może być przeprowadzony w turach, i w takim też przypadku zasady określone w niniejszym paragrafie dotyczą przyznania nagród w danej turze danego konkursu. Do każdego zwycięzcy danego konkursu organizator wyśle SMS powiadomienie o otrzymaniu prawa do nagrody w danym konkursie. Bez względu na liczbę takich powiadomień, zwycięzca uzyskuje prawo tylko do jednej nagrody.
 3. Nagrody będą wydawane w terminach, miejscach i na zasadach określonych w  zapowiedzi danego konkursu.
 4. Nagrody będą wydawane za pokwitowaniem w ciągu miesiąca od daty ogłoszenia wyników, po okazaniu przez osobę uprawnioną dokumentu tożsamości i podaniu przez tę osobę numeru telefonu, z którego wysłane zostało zgłoszenie konkursowe. Nagroda może zostać odebrana osobiście albo przez osobę upoważnioną przez zwycięzcę, przy czym musi ona legitymować się pisemnym (z własnoręcznym podpisem zwycięzcy) upoważnieniem do odbioru nagrody, zawierającym imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL, NIP oraz serię i numer dokumentu tożsamości zwycięzcy i imię, nazwisko oraz serię i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej do odbioru nagrody.
 5. W przypadku, gdy nie zostaną spełnione warunki określone w pkt 4 lub gdy uprawniona osoba nie odbierze nagrody w określonym w zapowiedzi danego konkursu miejscu i terminie, prawo do otrzymania nagrody przez danego zwycięzcę wygasa.

§ 4
Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe przekazane Panoramie przez uczestników konkursów organizowanych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie będą przez nią przetwarzane w celu  realizacji konkursu, wyłonienia zwycięzców konkursu, doręczenia nagród. Dane osobowe mogą być także przetwarzane gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w konkursie. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 2. Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące danego konkursu można składać w formie pisemnej (listem poleconym) z dopiskiem „Reklamacja konkurs sms” w ciągu 14 dni na adres redakcji „Panoramy Leszczyńskiej” (ul. Lipowa 26, 64-100 Leszno). Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu.
 3. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie redakcji ,,Panoramy Leszczyńskiej” (ul. Lipowa 26, 64-100 Leszno) oraz w portalu internetowym pod adresem otopanorama.pl.

Regulamin galerii otopanorama.pl

 1. Niniejszy regulamin określa warunki publikacji zdjęć w galerii dostępnej na portalu internetowym otopanorama.pl, której właścicielem jest Panorama Sp. z o.o. w Lesznie.
 2. Właściciel portalu zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu galerii. Wprowadzane zmiany wchodzą w życie w momencie ich publikacji.
 3. W galerii będą zamieszczane zdjęcia Użytkowników, którzy prześlą na adres e-mailowy: galeria@panoramaleszczynska.pl zestaw zdjęć o wskazanych parametrach technicznych.
 4. Każdy Użytkownik przed wysyłką zdjęć musi wpisać następującą deklarację: „Oświadczam, że posiadam wyłączne prawa autorskie do zamieszczonych zdjęć oraz że po zapoznaniu się z treścią, akceptuję Regulamin galerii otopanorama.pl”.
 5. Zamieszczanie zdjęć w galerii jest bezpłatne.
 6. Zdjęcia zamieszczone w galerii są widoczne dla wszystkich korzystających z internetu.
 7. Pojedyncze zdjęcie powinno mieć minimalny rozmiar 750×500 pikseli. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby zamieszczanych zdjęć.
 8. Galeria będzie zawierała tytuł albumu i będzie podpisana nickiem lub imieniem i nazwiskiem Użytkownika, jeśli wyrazi na to zgodę.
 9. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich do zdjęcia lub naruszenie ochrony wizerunku osób trzecich.
 10. Użytkownik poprzez przekazanie zdjęcia do galerii udziela właścicielowi portalu niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych zdjęć.
 11. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do znakowania umieszczonych w galerii zdjęć logotypem portalu.
 12. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści przedstawione na zdjęciu lub wyrażone w komentarzu do zdjęcia.
 13. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć i komentarzy zawierających treści bezprawne, obraźliwe, nieprawdziwe, niezgodne z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujące przemoc, o tematyce politycznej i światopoglądowej, naganne moralnie lub naruszające powszechnie uznane dobre obyczaje.

Regulamin
czytanie smsów do serwisu randkowego „pl.poznam”

Postanowienia ogólne

 1. Czytanie smsów (zwany dalej „Serwis randkowy”), organizuje Panorama Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (64-100), ul. Lipowa 26, wydawca Panoramy Leszczyńskiej oraz portalu www.otopanorama.pl, (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady wysyłania smsów.
 3. Pracownicy Organizatora, jak również, instytucje i osoby z nim współpracujące w
  zakresie organizacji, zobowiązani są do zachowania tajemnicy we wszystkich kwestiach z nim związanych.
 4. Regulamin oraz informacje z nim związane zostaną opublikowane w serwisie internetowym umieszczonym na www.otopanorama.pl oraz dostępne będą w siedzibie
 5. Do udziału w „Serwisie randkowym” uprawnione są pełnoletnie osoby fizyczne lub niepełnoletnie reprezentowane przez rodziców lub opiekunów, bez względu na obywatelstwo, z wyłączeniem:
  1. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
  2. innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
  3. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

Czas trwania

 1. Udział w „Serwisie randkowym” rozpocznie się 24 lutego 2016 roku i będzie trwał aż do odwołania. Wszystkie czytelnie wysłane smsy oraz niezawierające treści obraźliwych zostaną opublikowane w tygodniku Panorama Leszczyńska oraz na portalu otopanorama.pl w najbliższym możliwym terminie i będą dostępne przez tydzień.

Sposób udziału w Czytaniu

 1. W dniu 25 lutego 2016 roku Panorama Leszczyńska opublikuje na swych łamach oraz na portalu informacje o rozpoczęciu wysyłania smsów.
 2. Wysyłanie informacji odbywa się za pomocą smsów na numer 72601 i prefiks: pl.poznam.xxx (w miejsce xxx należy wpisać treść ogłoszenia). Nie należy używać polskich znaków. Można wykorzystać maksimum 140 znaków. Jeśli internauta/czytelnik napisze więcej, naliczona zostanie proporcjonalnie krotność ceny jednego smsa. Koszt jednego smsa to 2,46 zł.
  Serwis smsowy będzie czynny od 24.02.2016 r. do odwołania.
 3. Każdy uczestnik może wysłać dowolną liczbę smsów.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
 3. Poprzez wzięcie udziału w „Serwisie randkowym” uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji, wyłonienia zdobywcy nagrody oraz jej wydania. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w „Serwisie randkowym” jest Organizator. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.
 4. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby najpóźniej do 14 dni od daty wysłania smsa. Reklamacje rozstrzyga Komisja w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji, rozstrzygająca reklamację, jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia,

uniemożliwiające prawidłowe odczytanie smsów, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
Biorąc udział w „Serwisie randkowym” uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na jego treść.

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia „Serwisu randkowego”, a jego wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

Leszno, 19 II 2016 r.

REGULAMIN PLEBISCYTU
,,Belfer na 6”
REGIONU LESZCZYŃSKIEGO 2017 ROKU

Postanowienia ogólne

 1. Plebiscyt ,,Belfer na 6 roku 2017” (zwany dalej „Plebiscytem”), organizuje Panorama Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (64-100), ul. Lipowa 26, wydawca „Panoramy Leszczyńskiej” oraz portalu www.panorama.media.pl, (zwana dalej„Organizatorem”).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady Plebiscytu.
 3. Celem Plebiscytu jest wyłonienie – drogą publicznego głosowania – nauczyciela, który w nietuzinkowy współpracuje z uczniami.
 4. Pracownicy Organizatora, jak również, instytucje i osoby z nim współpracujące w zakresie organizacji Plebiscytu, zobowiązani są do zachowania tajemnicy we wszystkich kwestiach związanych z Plebiscytem.
 5. Regulamin Plebiscytu oraz informacje z nim związane zostaną opublikowane w serwisie internetowym umieszczonym na www.panorama.media.pl oraz dostępne będą w siedzibie Organizatora.
 6. Do głosowania w Plebiscycie uprawnione są pełnoletnie osoby fizyczne lub niepełnoletnie reprezentowane przez rodziców lub opiekunów, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania z wyłączeniem:
  1. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
  2. innych osób, które brały udział w organizowaniu Plebiscytu,
  3. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

 

Czas trwania Plebiscytu

 1. Przyjmowanie kandydatur w ramach Plebiscytu rozpocznie się we wrześniu 2017 roku. We wrześniu 2017 r. na łamach Panoramy Leszczyńskiej przedstawionych zostanie 5-10 nauczycieli, na których będzie można głosować do 6 października 2017 roku, do godz. 24.00. Najpóźniej na 24 godziny przed zakończeniem głosowania podgląd wyników udostępniony w portalu będzie wygaszony.  ,,Belfer na 6” zostanie wyłoniony 7 X 2017 r. Wyniki plebiscytu oraz lista zdobywców nagród zostaną opublikowane w tygodniku Panorama Leszczyńska oraz na portalu www.otopanorama.pl w najbliższym możliwym terminie, równocześnie.

Komisja Plebiscytowa

 1. Przebiegiem Plebiscytu kieruje powołana przez Organizatora komisja (dalej: „Komisja Plebiscytowa”).
 2. W skład Komisji Plebiscytowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.
 3. Decyzje podjęte przez Komisję Plebiscytową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Sposoby głosowania

 1. We wrześniu 2017 roku „Panorama Leszczyńska” przyjmować będzie zgłoszenia od czytelników i internautów kandydatów do tytułu drogą mailową, telefoniczną lub sms-ową. Od pięciu do dziesięciu kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę głosów, przejdzie do II etapu Plebiscytu. Panorama Leszczyńska i portal internetowy w najbliższym możliwym terminie opublikują na swych łamach nazwiska  kandydatów, którzy będą uczestniczyli w II etapie plebiscytu „Belfer na 6”.
 2. Głosowanie w ramach Plebiscytu odbywa na numer przypisany kandydatowi, przy czym kandydaci ustawieni są w kolejności alfabetycznej. Koszt jednego SMS-a to 1 zł +VAT. Bramka sms-ow to: 71601 pl.belfer.xxx, przy czym xxx to nr przypisany danemu kandydatowi.
  Serwis SMS do 6 X 2017 r., godz. 24.00. W przypadku nikłego zainteresowania plebiscytem, komisja może odstąpić od ustalenia laureatów. Wyniki plebiscytu Organizator ogłosi na łamach tygodnika oraz w portalu w możliwie najbliższym terminie, równocześnie.

Obliczanie głosów

 1. Przy obliczaniu głosów w ramach Plebiscytu bierze się pod uwagę wszystkie głosy oddane za pośrednictwem SMS-ów, przy czym komisja korzysta z serwisu internetowego ,,Qiwi SMS”, sumującego nadesłane sms-y.
 2. Certyfikat ,,Belfer na 6” oraz statuetkę otrzyma nauczyciel, który uzyska największą liczę sms-ów w Plebiscycie.

Nagroda

 1. Pierwsze 5 osób, które trafnie w drugim etapie wytypują laureata otrzymają upominki firmowe ,,Panoramy Leszczyńskiej”. Organizator może zwiększyć  liczbę nagrodzonych osób, a także rozdać nagrody ufundowane przez sponsorów.
 2. O sposobie odebrania nagrody zwycięzca zostanie poinformowany na łamach gazety lub telefonicznie.
 3. Osobom głosującym w Plebiscycie nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej nagrody na inną.
 4. Jakiekolwiek roszczenia głosujących w Plebiscycie z tytułu nieotrzymania nagrody, które nie zostały im przyznane są wyłączone.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
 3. Poprzez wzięcie udziału w głosowaniu głosujący wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Plebiscytu, wyłonienia zdobywcy nagrody oraz jej wydania. Administratorem danych osobowych osób głosujących w Plebiscycie jest Organizator. Głosujący mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.
 4. Wszelkie reklamacje związane z Plebiscytem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Plebiscytem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Plebiscytu. Reklamacje związane z Plebiscytem rozstrzyga Komisja Plebiscytowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji Plebiscytowej rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

a)zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
b) niedoręczenie osobie nagrodzonej nagrody, spowodowane niepodaniem przez nią danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
c) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.

 1. Głosując w Plebiscycie głosujący podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na jego treść.
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu, a jego wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Plebiscytowej.

Leszno, 5 września 2017 r.

Regulamin Plebiscytu
,,Eskulap 2016”

Postanowienia ogólne

 1. Plebiscyt ,,Eskulap 2016” (zwany dalej „Plebiscytem”), organizuje Panorama Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (64-100), ul. Lipowa 26, wydawca „Panoramy Leszczyńskiej” oraz portalu www.panorama.media.pl, (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady Plebiscytu.
 3. Celem Plebiscytu jest wyłonienie – drogą publicznego głosowania – lekarza (specjalistę, rodzinnego i stomatologa), który w nietuzinkowy leczy pacjentów.
 4. Pracownicy Organizatora, jak również, instytucje i osoby z nim współpracujące w zakresie organizacji Plebiscytu, zobowiązani są do zachowania tajemnicy we wszystkich kwestiach związanych z Plebiscytem.
 5. Regulamin Plebiscytu oraz informacje z nim związane zostaną opublikowane w serwisie internetowym umieszczonym na www.panorama.media.pl oraz dostępne będą w siedzibie Organizatora.
 6. Do głosowania w Plebiscycie uprawnione są pełnoletnie osoby fizyczne lub niepełnoletnie reprezentowane przez rodziców lub opiekunów, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania z wyłączeniem:
  1. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
  2. innych osób, które brały udział w organizowaniu Plebiscytu,
  3. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

Czas trwania Plebiscytu

 1. Przyjmowanie kandydatur w ramach Plebiscytu rozpocznie się w październiku 2016 roku, a zakończy w grudniu 2016 r. W listopadzie 2016 r. na łamach Panoramy Leszczyńskiej oraz portalu otopanorama.pl przedstawionych zostanie nie więcej niż po 10 lekarzy w każdej z trzech specjalizacji, na których będzie można głosować do 12 grudnia 2016 roku, do godz. 24.00. Najpóźniej na 24 godziny przed zakończeniem głosowania podgląd wyników udostępniony w portalu będzie wygaszony.  Wyniki plebiscytu zostaną opublikowane w tygodniku Panorama Leszczyńska oraz na portalu www.otopanorama.pl w najbliższym możliwym terminie po zakończeniu plebiscytu.

Komisja Plebiscytowa

 1. Przebiegiem Plebiscytu kieruje powołana przez Organizatora komisja (dalej: „Komisja Plebiscytowa”).
 2. W skład Komisji Plebiscytowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.
 3. Decyzje podjęte przez Komisję Plebiscytową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Sposoby głosowania

 1. Od 27 października do 14 listopada 2016 roku Panorama Leszczyńska przyjmować będzie zgłoszenia od czytelników i internautów kandydatów do tytułu. Zgłoszenia można nadsyłać na kuponach opublikowanych na łamach Panoramy Leszczyńskiej i w portalu otopanorama.pl (w kategoriach lekarz rodzinny, specjalista, stomatolog) oraz smsami na numer 71601 i prefiks: pl.specjalista.xxx ; pl.rodzinny.xxx ; pl.stomatolog.xxx (xxx to imię, nazwisko i nazwa gabinetu lekarskiego lub zakładu opieki zdrowotnej, w której przyjmuje). Koszt jednego SMS-a to 1 zł +VAT.
 2. Nie więcej niż po 10 laureatów wśród lekarzy rodzinnych, specjalistów i stomatologów, którzy uzyskają największą liczbę głosów, przejdzie do II etapu Plebiscytu. Panorama Leszczyńska i portal internetowy otopanorama.pl w najbliższym możliwym terminie opublikują na swych łamach nazwiska kandydatów, którzy będą uczestniczyli w II etapie plebiscytu „Eskulap 2016”.
 3. Głosowanie na zwycięzcę Plebiscytu odbywa się za pośrednictwem smsów na numer 71601 i prefiks: pl.specjalista.xxx ; pl.rodzinny.xxx ; pl.stomatolog.xxx (xxx to imię, nazwisko i nazwa gabinetu lekarskiego lub zakładu opieki zdrowotnej, w której przyjmuje). Koszt jednego smsa to 1 zł +VAT.
 4. Serwis smsowy będzie czynny od 17 listopada do 12 grudnia 2016 r. do godz. 24.00.

Obliczanie głosów

 1. Przy obliczaniu głosów w ramach Plebiscytu bierze się pod uwagę wszystkie głosy oddane za pośrednictwem smsów i kuponów zamieszczonych na Lamach Panoramy Leszczyńskiej , przy czym komisja korzysta z serwisu internetowego ,,Qiwi SMS”, sumującego nadesłane smsy.
 2. Certyfikat ,, Eskulap 2016” oraz statuetkę otrzyma lekarz, który uzyska największą liczę smsów i głosów z kuponów w danej kategorii.
 3. Wyniki plebiscytu Organizator ogłosi na łamach tygodnika oraz w portalu w możliwie najbliższym terminie.
 4. W przypadku nikłego zainteresowania plebiscytem Komisja Plebiscytowa może odstąpić od ustalenia laureatów.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
 3. Poprzez wzięcie udziału w głosowaniu głosujący wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Plebiscytu, wyłonienia zdobywcy nagrody oraz jej wydania. Administratorem danych osobowych osób głosujących w Plebiscycie jest Organizator. Głosujący mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.
 4. Wszelkie reklamacje związane z Plebiscytem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Plebiscytem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Plebiscytu. Reklamacje związane z Plebiscytem rozstrzyga Komisja Plebiscytowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji Plebiscytowej rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
  b) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
 1. Głosując w Plebiscycie głosujący podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na jego treść.
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu, a jego wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Plebiscytowej.

Leszno, 20 października 2016 r.

REGULAMIN XXXVIII PLEBISCYTU

NA NAJPOPULARNIEJSZYCH SPORTOWCÓW I TRENERÓW REGIONU LESZCZYŃSKIEGO 2016 ROKU

Postanowienia ogólne

 1. XXXVIII Plebiscyt na Najpopularniejszych Sportowców i Trenerów Regionu Leszczyńskiego 2016  roku (zwany dalej „Plebiscytem”), organizuje Panorama Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (64-100), ul. Lipowa 26, wydawca tygodnika Panorama Leszczyńska, (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady Plebiscytu.
 3. Organizator, jak również, instytucje i osoby z nim współpracujące w
  zakresie organizacji Plebiscytu, zobowiązani są do zachowania tajemnicy we wszystkich
  kwestiach związanych z Plebiscytem.
 4. Regulamin Plebiscytu oraz informacje z nim związane zostaną opublikowane w  serwisie internetowym, umieszczonym na www.otopanorama.pl oraz dostępne będą w siedzibie Organizatora.
 5. Do głosowania w Plebiscycie uprawnione są pełnoletnie osoby fizyczne lub niepełnoletnie reprezentowane przez rodziców lub opiekunów, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania z wyłączeniem:
 1. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub
  spółek zależnych od Organizatora,
 2. innych osób, które brały udział w organizowaniu Plebiscytu,
 3. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku  przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

Czas trwania Plebiscytu

 1. Głosowanie w ramach Plebiscytu rozpocznie się 22 grudnia 2016 roku oraz

zakończy 05 lutego 2017 roku.

 1. Zwycięzcy plebiscytu zostaną wyłonieni do 09 lutego 2017 r. Wyniki plebiscytu  zostaną ogłoszone 17 lutego 2017 r. podczas uroczystego podsumowania i  opublikowane na portalu www.otopanorama.pl. Alfabetyczny wykaz laureatów konkursu zostanie opublikowany w tygodniku Panorama Leszczyńska 16 lutego 2017 r., a pełne wyniki plebiscytu – w wydaniu „Panoramy” z 23 lutego 2017 r.

Komisja Plebiscytowa

 1. Przebiegiem Plebiscytu kieruje powołana przez Organizatora komisja (dalej: „Komisja
  Plebiscytowa”).
 2. W skład Komisji Plebiscytowej wejdą cztery osoby delegowane przez Organizatora.
 3. Decyzje podjęte przez Komisję Plebiscytową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Sposoby głosowania

 1. W dniu 22 grudnia 2016 roku Organizator opublikuje na  łamach tygodnika Panorama Leszczyńska oraz na  portalu www.otopanorama.pl  Listę nazwisk nominowanych sportowców (dalej: Nominowani Sportowcy) oraz Listę nazwisk  nominowanych trenerów (dalej: Nominowani Trenerzy), ustaloną przez Komisję Plebiscytową.
 1. Głosowanie w ramach Plebiscytu odbywa się poprzez wysłanie kuponu wyciętego z tygodnika Panorama Leszczyńska lub za pośrednictwem SMS-ów, po jednym głosie na sportowca spośród Nominowanych Sportowców i trenera spośród Nominowanych Trenerów. Każdy głos liczony będzie jako jeden punkt (1 pkt). Każdy uczestnik głosowania może wysłać nieograniczoną liczbę kuponów i SMS-ów.
 1. Dla osób głosujących za pośrednictwem SMS-ów został przydzielony numer 72601 i prefiks: pl.sportowiec lub pl.trener. Koszt jednego SMS-a to 2,46 zł z VAT. Serwis SMS-owy będzie czynny od 22 grudnia 2016 r. do 05 lutego 2017 r. do godz. 24:00.
 2. Głosowanie za pomocą kuponu wyciętego z tygodnika Panorama Leszczyńska przebiegnie według  następujących zasad:
 3. Głosowanie odbywa się na specjalnie do tego przeznaczonych kuponach, drukowanych w tygodniku.
 4. Publikacja kuponów plebiscytowych będzie się odbywała w każdym wydaniu Panoramy Leszczyńskiej ukazującym się od 22 grudnia 2015 r. do 02 lutego 2017 r.  
 5. Każdy kupon zawiera: miejsce na wpisanie imienia i nazwiska  jednego sportowca

wybranego spośród Nominowanych Sportowców oraz  miejsce na wpisanie imienia i

nazwiska jednego trenera wybranego spośród Nominowanych Trenerów oraz imienia,

nazwiska, adresu zamieszkania oraz nr telefonu głosującego.

 1. Kupon jest ważny, jeśli: został wycięty z oryginalnego egzemplarza Panoramy

Leszczyńskiej, zawiera nazwiska wytypowanych – sportowca i trenera, a także imię, nazwisko oraz adres nadawcy; został doręczony drogą pocztową w przesyłce niewymagającej pokwitowania adresata lub był dostarczony bezpośrednio do sekretariatu redakcji tygodnika Panorama Leszczyńska.

 1. Adres, pod który należy przesyłać lub dostarczyć wypełnione kupony jest następujący: Redakcja Panoramy Leszczyńskiej, ul. Lipowa 26, 64-100 Leszno.

Obliczanie głosów

 1. Przy obliczaniu głosów w ramach Plebiscytu bierze się pod uwagę ważne głosy oddane za pomocą kuponów wyciętych z gazety i za pośrednictwem SMS-ów oraz głosy oddane przez ekspertów i opublikowane na łamach tygodnika Panorama Leszczyńska.
 2. Obliczenia głosów dokonuje Komisja Plebiscytowa, lub na jej zlecenie osoby prawne
  albo fizyczne.
 3. Ustala się następujący sposób wyłaniania laureatów plebiscytu:
 4. Po zakończeniu głosowania za pomocą kuponów i za pośrednictwem SMS-ów oraz publikowania w tygodniku głosów ekspertów sporządza się  trzy oddzielne rankingi Nominowanych Sportowców i Nominowanych Trenerów dla poszczególnych rodzajów głosowań, zwanych Rankingiem Kuponów, Rankingiem SMS i Rankingiem Ekspertów. Każdemu Nominowanemu Sportowcowi i Trenerowi przyznawana jest punktacja odpowiadająca miejscu, które zajął w danym rankingu tj. nominowanemu, który zajął najniższe miejsce w rankingu przyznawany jest 1 punkt, następnemu kandydatowi, który uzyska kolejną, wyższą pozycję w rankingu – 2 punkty, następnemu kandydatowi 3 punkty, aż do takiej wartości punktowej, która odpowiada liczbie nominowanych biorących udział w plebiscycie. W przypadku Rankingu Ekspertów punkty liczone są podwójnie.
 5. Najpopularniejszymi sportowcami i trenerami zostaje 10 Nominowanych

Sportowców i 5  Nominowanych Trenerów, którzy w wyniku dodania wyników trzech rankingów zdobyli największą liczbę punktów.

Nagrody dla głosujących

 1. Organizator przyznaje 10 nagród dla głosujących w Plebiscycie: 5 w głosowaniu za pośrednictwem kuponów i 5 – za pomocą SMS-ów. Osoby, które jako pierwsze za pośrednictwem kuponów  i SMS-ów trafnie wytypują najpopularniejszego sportowca i trenera, otrzymają nagrody w postaci bonów towarowych wartości 100 zł każdy. W przypadku braku trafnych typowań brane będą pod uwagę trafne typowania na najpopularniejszego sportowca.
 2. O sposobie odebrania nagrody zwycięzca zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową. W przypadku braku reakcji ze strony zdobywcy nagrody (trzykrotnie nie odebrał połączenia telefonicznego lub nie odpowiedział na e-maila w ciągu 24 godzin) nagroda przechodzi na kolejną osobę, spełniającą kryteria zdobywcy nagrody.
 3. Osobie głosującej w Plebiscycie przysługuje tylko jedna nagroda.
 4. Osobom głosującym w Plebiscycie nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej
  nagrody na inną nagrodę.
 5. Jakiekolwiek roszczenia głosujących w Plebiscycie z tytułu nieotrzymania nagrody,
  która nie zostały im przyznane są wyłączone.
 6. Lista nagrodzonych głosujących w Plebiscycie zostanie opublikowana na łamach tygodnika Panorama Leszczyńska w wydaniu  23 lutego 2017 r. oraz na portalu www.otopanorama.pl.
 7. Nagrody dla uczestników głosowania zostaną przekazane we wskazanym przez Organizatora miejscu i terminie.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
 2. Organizator zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
 3. Poprzez wzięcie udziału w głosowaniu, głosujący wyrażają zgodę i upoważniają
  Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla
  celów organizacji Plebiscytu, wyłonienia zdobywcy Nagrody oraz jej wydania, jak również do publikowania tych danych na łamach tygodnika Panorama Leszczyńska, stronie internetowej www.otopanorama.pl . Administratorem danych osobowych osób
  głosujących w Plebiscycie jest Organizator. Głosujący mają prawo wglądu do swoich
  danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez
  przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.
 4. Wszelkie reklamacje związane z Plebiscytem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Plebiscytem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Plebiscytu. Reklamacje związane z Plebiscytem rozstrzyga Komisja Plebiscytowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji Plebiscytowej rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
 6. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
 7. niedoręczenie osobie nagrodzonej nagrody, spowodowane nie podaniem przez nią danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
 8. świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
 9. Głosując w Plebiscycie głosujący podporządkowuje się postanowieniom niniejszego
  regulaminu oraz wyraża zgodę na jego treść.
 10. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu, a jego wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Plebiscytowej.

Leszno, 16 grudnia 2016 r.

Regulamin Plebiscytu “Blisko Ludzi”

Postanowienia ogólne

 1. Plebiscyt ,,Bliscy ludziom w roku 2016” (zwany dalej „Plebiscytem”), organizuje Panorama Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (64-100), ul. Lipowa 26, wydawca „Panoramy Leszczyńskiej” oraz portalu www.otopanorama.pl, (zwana dalej„Organizatorem”).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady Plebiscytu.
 3. Celem Plebiscytu jest wyłonienie – drogą publicznego głosowania – organizacji społecznych najlepiej służących swoim podopiecznym w regionie leszczyńskim.
 4. Pracownicy Organizatora, jak również, instytucje i osoby z nim współpracujące w
  zakresie organizacji Plebiscytu, zobowiązani są do zachowania tajemnicy we wszystkich kwestiach związanych z Plebiscytem.
 5. Regulamin Plebiscytu oraz informacje z nim związane zostaną opublikowane w serwisie internetowym umieszczonym na www.otopanorama.pl oraz dostępne będą w siedzibie Organizatora.
 6. Do głosowania w Plebiscycie uprawnione są pełnoletnie osoby fizyczne lub niepełnoletnie reprezentowane przez rodziców lub opiekunów, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania z wyłączeniem:
  1. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
  2. innych osób, które brały udział w organizowaniu Plebiscytu,
  3. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu

 

Czas trwania Plebiscytu

 1. Głosowanie w ramach Plebiscytu rozpocznie się 2 lutego 2017 roku, a zakończy 9 lutego 2017 roku o godz. 24.00. Wyniki plebiscytu zostaną opublikowane w tygodniku Panorama Leszczyńska oraz na portalu www.otopanorama.pl  w najbliższym możliwym terminie, po zakończeniu plebiscytu.

Komisja Plebiscytowa

 1. Przebiegiem Plebiscytu kieruje powołana przez Organizatora komisja (dalej: „Komisja Plebiscytowa”)
 2. W skład Komisji Plebiscytowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.
 3. Decyzje podjęte przez Komisję Plebiscytową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Sposoby głosowania

 1. W styczniu i lutym 2017 roku Panorama Leszczyńska opublikuje na swych łamach sylwetki szefów lub przedstawicieli organizacji pozarządowych wytypowanych przez redakcję i zgłoszonych przez czytelników. Wszyscy nominowani do Certyfikatu zostaną podani na łamach Panoramy Leszczyńskiej i portalu www.otopanorama.pl.
 2. Głosowanie w ramach Plebiscytu odbywa się za pośrednictwem SMS-ów na numer 72601 i prefiks: pl.bliscy.xxx (xxx to numer kandydata/kandydatki wg listy ustawionej alfabetycznie). Koszt jednego SMS-a to 2,46 zł.
  Serwis SMS-owy będzie czynny do 9 II 2017 r. do godz. 24.00.

Obliczanie głosów

 1. Przy obliczaniu głosów w ramach Plebiscytu bierze się pod uwagę wszystkie głosy oddane za pośrednictwem SMS-ów, przy czym komisja korzysta z serwisu internetowego ,,Sms Qiwi”, sumującego nadesłane sms-y.
 2. Certyfikat ,, Bliscy ludziom w 2016 roku” otrzyma organizacja, która uzyska największą liczę sms-ów.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
 3. Poprzez wzięcie udziału w głosowaniu głosujący wyrażają zgodę i upoważniają
  Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Plebiscytu, wyłonienia zdobywcy nagrody oraz jej wydania. Administratorem danych osobowych osób głosujących w Plebiscycie jest Organizator. Głosujący mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.
 4. Wszelkie reklamacje związane z Plebiscytem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Plebiscytem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Plebiscytu. Reklamacje związane z Plebiscytem rozstrzyga Komisja Plebiscytowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji Plebiscytowej rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

 1. Głosując w Plebiscycie głosujący podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na jego treść.
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu, a jego wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Plebiscytowej.

Leszno, 5 stycznia 2017 r.

Regulamin Plebiscytu “Didżej z klasą”

Postanowienia ogólne

 1. Plebiscyt ,,Didżej z klasą” (zwany dalej „Plebiscytem”), organizuje Panorama Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (64-100), ul. Lipowa 26, wydawca „Panoramy Leszczyńskiej” oraz portalu www.otopanorama.pl, (zwana dalej„Organizatorem”).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady Plebiscytu.
 3. Celem Plebiscytu jest wyłonienie – drogą publicznego głosowania – didżeja z naszego regionu, który potrafi stworzyć niepowtarzalna atmosferę podczas prowadzonych przez siebie wesel.
  Pracownicy Organizatora, jak również, instytucje i osoby z nim współpracujące w
  zakresie organizacji Plebiscytu, zobowiązani są do zachowania tajemnicy we wszystkich kwestiach związanych z Plebiscytem.
 4. Regulamin Plebiscytu oraz informacje z nim związane zostaną opublikowane w serwisie internetowym umieszczonym na www.otopanorama.pl oraz dostępne będą w siedzibie Organizatora.
 5. Do głosowania w Plebiscycie uprawnione są pełnoletnie osoby fizyczne lub niepełnoletnie reprezentowane przez rodziców lub opiekunów, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania z wyłączeniem:
  pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
  innych osób, które brały udział w organizowaniu Plebiscytu,
  osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu

Czas trwania Plebiscytu

 1. Głosowanie w ramach Plebiscytu rozpocznie się 23 marca 2017 roku, a zakończy 2 kwietnia 2017 roku o godz. 24.00. Wyniki plebiscytu zostaną opublikowane w tygodniku Panorama Leszczyńska oraz na portalu www.otopanorama.pl w najbliższym możliwym terminie, po zakończeniu plebiscytu.

Komisja Plebiscytowa

 1. Przebiegiem Plebiscytu kieruje powołana przez Organizatora komisja (dalej: „Komisja Plebiscytowa”)
 2. W skład Komisji Plebiscytowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.
 3. Decyzje podjęte przez Komisję Plebiscytową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Sposoby głosowania

 1. W lutym i marcu 2017 roku Panorama Leszczyńska opublikuje na swych łamach sylwetki didzęjów wytypowanych przez redakcję i zgłoszonych przez czytelników. Wszyscy nominowani do Certyfikatu zostaną podani na łamach Panoramy Leszczyńskiej i portalu www.otopanorama.pl.
 2. Głosowanie w ramach Plebiscytu odbywa się za pośrednictwem SMS-ów na numer 72601 i prefiks: pl.djwesele.xxx (xxx to numer kandydata/kandydatki wg listy ustawionej alfabetycznie). Koszt jednego SMS-a to 2,46 zł.
 3. Serwis SMS-owy będzie czynny do 2 IV 2017 r. do godz. 24.00.

Obliczanie głosów

 1. Przy obliczaniu głosów w ramach Plebiscytu bierze się pod uwagę wszystkie głosy oddane za pośrednictwem SMS-ów, przy czym komisja korzysta z serwisu internetowego ,,Sms Qiwi”, sumującego nadesłane sms-y.
 2. Certyfikat ,, Didżej z klasą” otrzyma dj, który uzyska największą liczę sms-ów.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
 3. Poprzez wzięcie udziału w głosowaniu głosujący wyrażają zgodę i upoważniają
 4. Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Plebiscytu, wyłonienia zdobywcy nagrody oraz jej wydania. Administratorem danych osobowych osób głosujących w Plebiscycie jest Organizator. Głosujący mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.
 5. Wszelkie reklamacje związane z Plebiscytem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Plebiscytem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Plebiscytu. Reklamacje związane z Plebiscytem rozstrzyga Komisja Plebiscytowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji Plebiscytowej rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 6. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
  zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
 7. Głosując w Plebiscycie głosujący podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na jego treść.
 8. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu, a jego wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Plebiscytowej.

Leszno, 25 lutego 2017 r.

REGULAMIN PLEBISCYTU
,,Sołtys roku”
REGIONU LESZCZYŃSKIEGO 2017 ROKU

Postanowienia ogólne

 1. Plebiscyt na ,,Sołtysa roku 2017 roku” (zwany dalej „Plebiscytem”), organizuje Panorama Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (64-100), ul. Lipowa 26, wydawca „Panoramy Leszczyńskiej” oraz portalu www.otopanorama.pl, (zwana dalej„Organizatorem”).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady Plebiscytu.
 3. Celem Plebiscytu jest wyłonienie – drogą publicznego głosowania – sołtysów najlepiej służących swoim małym Ojczyznom w regionie leszczyńskim.
 4. Pracownicy Organizatora, jak również, instytucje i osoby z nim współpracujące w
  zakresie organizacji Plebiscytu, zobowiązani są do zachowania tajemnicy we wszystkich kwestiach związanych z Plebiscytem.
 5. Regulamin Plebiscytu oraz informacje z nim związane zostaną opublikowane w serwisie internetowym umieszczonym na www.panorama.media.pl oraz dostępne będą w siedzibie Organizatora.
 6. Do głosowania w Plebiscycie uprawnione są pełnoletnie osoby fizyczne lub niepełnoletnie reprezentowane przez rodziców lub opiekunów, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania z wyłączeniem:
  1. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
  2. innych osób, które brały udział w organizowaniu Plebiscytu,
  3. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu

 

Czas trwania Plebiscytu

 1. Głosowanie w ramach Plebiscytu rozpocznie się 20 września 2017 roku, a zakończy 1 października 2017 roku o godz. 24.00. Wyniki plebiscytu zostaną opublikowane w tygodniku Panorama Leszczyńska oraz na portalu www.otopanorama.pl  w najbliższym możliwym terminie, po zakończeniu plebiscytu.

Komisja Plebiscytowa

 1. Przebiegiem Plebiscytu kieruje powołana przez Organizatora komisja (dalej: „Komisja Plebiscytowa”)
 2. W skład Komisji Plebiscytowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.
 3. Decyzje podjęte przez Komisję Plebiscytową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Sposoby głosowania

 1. W wrześniu 2017 roku „Panorama Leszczyńska” opublikuje na swych łamach sylwetki sołtysów wytypowanych przez redakcję i zgłoszonych przez czytelników. Wszyscy nominowani do Certyfikatu zostaną podani na łamach „Panoramy Leszczyńskiej” i portalu www.otopanorama.pl.
 2. Głosowanie w ramach Plebiscytu odbywa się za pośrednictwem SMS-ów na numer 72601 i prefiks: pl.soltys.xx (xx to numer kandydata/kandydatki wg listy ustawionej alfabetycznie). Koszt jednego SMS-a to 2 zł +VAT.
  Serwis SMS-owy będzie czynny do 1 X 2017 r. do godz. 24.00, do godz. 24.00.

Obliczanie głosów

 1. Przy obliczaniu głosów w ramach Plebiscytu bierze się pod uwagę wszystkie głosy oddane za pośrednictwem SMS-ów, przy czym komisja korzysta z serwisu internetowego ,,Sms Qiwi”, sumującego nadesłane sms-y.
 2. Certyfikat ,,Sołtys roku” otrzyma sołtys/sołtyska, który/która uzyska największą liczę sms-ów.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
 3. Poprzez wzięcie udziału w głosowaniu głosujący wyrażają zgodę i upoważniają
  Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Plebiscytu, wyłonienia zdobywcy nagrody oraz jej wydania. Administratorem danych osobowych osób głosujących w Plebiscycie jest Organizator. Głosujący mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.
 4. Wszelkie reklamacje związane z Plebiscytem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Plebiscytem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Plebiscytu. Reklamacje związane z Plebiscytem rozstrzyga Komisja Plebiscytowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji Plebiscytowej rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

 1. Głosując w Plebiscycie głosujący podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na jego treść.
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu, a jego wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Plebiscytowej.

 

Leszno, 1 wrzesnia 2017 r.

ŚWIĄTECZNY KLIMAT

video

Samorządowcy i dyrektorzy szkół śpiewają

„Świat się ubrał na biało, księżyc świeci co sił, mało czasu zostało, pierwsza gwiazda już lśni, czekam z nosem przy szybie, ktoś już puka do drzwi, czy to Ty?”