Szkolenie ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW 2017

  29

  Data: 26 września 2017 Godzina: 09:00 - 15:00


  Program:
  1. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce- cudzoziemcy nie wymagający zezwolenia na pracę
  – cudzoziemcy zobowiązania do posiadania zezwoleń na pracę
  – cudzoziemcy zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
  2. System zezwoleń na pobyt i wykonywanie pracy obowiązujący w ramach UE
  – uchodźcy
  – rezydenci
  – zgody na pobyt
  – obywatele państw zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
  – współmałżonkowie i ich rodziny
  – zwolnieni z obowiązku posiadania zezwoleń na pracę
  3. Cudzoziemcy, którzy muszą posiadać zezwolenie na pracę i prawo pobytu- system wizowy – prawo pobytu- rodzaje wiz- zezwolenia na pracę- przedłużenie pobytu- zezwolenie na pobyt czasowy
  4. Wizy krajowe z strefy Schengen- wizy pobytowe- ruch bezwizowy- porozumienia o ruchu bezwizowym z innymi państwami
  5. Obowiązek posiadania zezwolenia na pracę- zezwolenia typu A, B, C, D i E- wyjątki od obowiązku posiadania zezwolenia na pracę- Karta Polaka
  6. Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi- warunki wynikające ze stosowania oświadczeń- rola Powiatowych Urzędów Pracy w systemie rejestracji oświadczeń- konsekwencje nieprawidłowości przy procedurze związanej z oświadczeniami dla cudzoziemca i pracodawcy
  7. Zezwolenia na pracę- warunki uzyskania zezwoleń na pracę- konsekwencje nieprawidłowości przy procedurze związanej z zezwoleniami na pracę dla cudzoziemca i pracodawcy- procedura wydawania zezwoleń na pracę- obowiązki pracodawcy/zleceniodawcy- jednolite zezwolenia na pobyt i wykonywanie pracy- zmiany treści zezwoleń- odmowa wydania, uchylenie zezwolenia na pracę
  8. Delegowanie pracowników do Polski z Polski do innych państw- wymogi jakie muszą spełnić podmioty delegujące pracowników na teren RP- konsekwencje naruszenia norm dotyczących delegowania pracowników na teren RP- wyłączenia z przepisów ustawy o delegowaniu pracowników- odpowiedzialność solidarna- delegacja, a delegowanie
  9. Projektowane zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców- nowe definicje wykonywania pracy, wynagrodzenia- nowe wykroczenia- zezwolenia na pracę krótkoterminową i sezonową
  Szczegóły na stronie www.riph.pl

  Lokalizacja
  Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Lesznie
  ul. 55 Pułku Piechoty 34, Leszno
  Zobacz mapę

  Kategorie