Budżet obywatelski wstrzymany

Wpływ na decyzję wstrzymującą tegoroczną edycję WBO miała m.in. okrojona dotacja na przeprowadzoną w ubr. termomodernizację placówek oświatowych w gminie Wschowa. Fot. kab

W tym roku nie będzie Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego. To decyzja Konrada Antkowiaka, burmistrza Wschowy. Powód? Jak tłumaczy włodarz chodzi o nieprawidłowości, jakie nastąpiły przy realizacji ubiegłorocznej edycji WBO. Kolejną przyczyną jest stan miejskiej kasy.

Konrad Antkowiak wstrzymał tegoroczną realizację WBO, bo – jak przekonuje – od początku kadencji mieszkańcy zgłaszali mu obawy dotyczące procedury ustalenia wyników głosowania we Wschowskim Budżecie Obywatelskim.

– 8 listopada ub. roku grupa radnych poprzedniej kadencji złożyła skargę na działalność burmistrza, w której zwracali uwagę na złamanie regulaminu WBO, a skargę za zasadną uznała Rada Miejska tej kadencji, w uchwale z dnia 20 grudnia ubiegłego roku – czytamy w oświadczeniu burmistrza Konrada Antkowiaka.

Rzeczywiście w poprzedniej kadencji, za rządów Miłosza Czopka, radni zwracali uwagę na brak odpowiednich procedur regulujących zasady powoływania komisji nadzorującej podliczanie wyników głosowania na poszczególne projekty WBO. Alarmowali też, że nie zostali zaproszeni do udziału w takiej komisji. Okazuje się jednak, że to tylko jeden z wielu zarzutów.

– Paragraf 2, punkt drugi regulaminu głosi, że burmistrz jest zobowiązany do podania kwoty przeznaczonej na realizację projektów WBO na stronie internetowej gminy i tablicy ogłoszeń. Informacja ta ukazała się tylko na gminnej stronie internetowej oraz gazecie wschowa.pl w brzmieniu: „Do podziału wzorem lat ubiegłych powinno być 600 tysięcy złotych”, co nie spełnia wymogów regulaminu. Paragraf 3, punkt pierwszy nadaje burmistrzowi obowiązek wydania zarządzenia w sprawie określenie harmonogramu realizacji działań objętych procedurą Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego. W rejestrze zarządzeń brak jest takiego dokumentu. Paragraf 9 punkt 1 regulaminu nakłada na burmistrza wydania zarządzenia w sprawie trybu i terminu głosowania. W treści zarządzenia nr 142/2018 brak informacji o trybie głosowania, zarządzenie to określa tylko zbiór terminów. Zważywszy na szereg przytoczonych przeze mnie uchybień w realizacji i naruszeń regulaminu, zasadnym jest nierealizowanie tegorocznej edycji WBO – wylicza w swoim oświadczeniu Konrad Antkowiak.

Nie bez znaczenia dla decyzji o wstrzymaniu w tym roku WBO jest także stan gminnej kasy. Okazuje się, że gmina musi zmierzyć się z pomniejszeniem dofinansowania na termomodernizację szkół i przedszkola. To efekt kontroli przeprowadzonej na przełomie lutego i marca br., która wykazała nieprawidłowości w ogłoszeniu przetargu na to zadanie. Chodziło o nierówne traktowanie potencjalnych wykonawców. W efekcie dotacja została pomniejszona o niemal 475 tys. zł.

Tymczasem na WBO gmina przeznaczała do tej pory 600 tys. zł rocznie.

– Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej argumenty podjąłem decyzję o zawieszeniu w tym roku WBO. Projekt WBO będzie kontynuowany w kolejnych latach – czytamy w oświadczeniu.

Karolina Bodzińska