Nabór na funkcję urzędnika wyborczego

INFORMACJA

o  liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości  Delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

Liczba urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości             Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANDYDATÓW NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria :
–  posiadać wykształcenie wyższe;
–  mieć zatrudnienie w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej;
–  nie wykonywać swojej funkcji w gminie na obszarze której ma miejsce zatrudnienie;
– nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
–  nie należeć do partii politycznej;
–  nie prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnieniem funkcji;
–  nie być ujętym w stałym rejestrze wyborców objętych zakresem działania tego urzędnika (nie dotyczy miasta na prawach powiatu);
–  nie być kandydatem w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarzem wyborczym, pełnomocnikiem wyborczym, pełnomocnikiem finansowym, mężem zaufania lub członkiem komisji wyborczej.

SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia według wzoru należy przesłać pocztą w terminie do 6 kwietnia 2018 r. na adres :

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie
Pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno
z dopiskiem na kopercie  „zgłoszenie – urzędnik wyborczy”

bądź dostarczyć do siedziby Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie, pok. 223, w poniedziałek w godz. od 8:00 do 16:00, wtorek do piątek w godz. od 07:00 do 15:00 lub przesłać pocztą elektroniczną( jednakże w terminie wyżej wskazanym muszą zostać przesłane oryginały dokumentów )

Zgłoszenie powinno zawierać :
– podpisany, opatrzony datą i wypełniony wzór zgłoszenia;
– kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego potwierdzoną za zgodność z oryginałem np.  przez pracodawcęZgłoszenia otrzymane po terminie pozostają w delegaturze bez rozpatrzenia.

Dyrektor
Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
w Lesznie
Joanna Neczyńska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*