Prawo do wglądu w akta

Fot. © Sławek Skrobała

Czytelnik: Organ administracji wszczął z urzędu postępowanie, w którym jestem stroną. Czy mam prawo do wglądu w akta sprawy prowadzone przez organ?

Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Wszystkie te czynności dokonywane są w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.

Prawo strony do przeglądania akt sprawy nie jest nieograniczone. Strona nie ma prawa wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów w sytuacji, gdy akta te zawierają informacje niejawne o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne”.

Strona nie ma dostępu również do innych akt, które organ administracji publicznej wyłączy ze względu na ważny interes państwowy.

Odmowa umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelnienia takich kopii i odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Podstawa prawna: art. 73 § 1 i § 1a oraz art. 74 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.)

Porady udzielił adwokat Tomasz Kirstajn.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*