Regulamin portalu

 1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez  „Panoramę” sp. z o.o. na rzecz użytkowników prowadzonego przez niż portalu internetowego otopanorama.pl, polegającej na umożliwieniu użytkownikom bezpłatnego dokonywania wpisów na stronach  Forum portalu w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na różnorodne tematy, a także komentowania artykułów umieszczanych w portalu.
 2. Dostęp do portalu otopanorama.pl posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet. Ci z użytkowników, którzy założyli uprzednio konto w portalu internetowym otopanorama.pl mogą używać na stronach  portalu zarezerwowanych dla nich loginów. „Panorama” sp. z o.o. może uwarunkować umożliwienie zamieszczania wpisów na Forum i pod artykułami od dokonania przez użytkowników uprzedniej rejestracji w portalu otopanorama.pl.
 3. Użytkownik portalu otopanorama.pl publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. „Panorama” sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na stronach portalu. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mógł ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na  portalu otopanorama.pl treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Etykiety oraz propagujących przemoc i łamanie prawa.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach portalu  otopanorama.pl komentarzy, które obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego), obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego) i zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).
 6. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach otopanorama.pl komentarzy, które zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),  propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.) i propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.).
 7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach portalu otopanorama.pl komentarzy, które przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.).
 8. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach portalu  otopanorama.pl przekazów reklamowych oraz komentarzy, które zawierają linki do prywatnych stron www.
 9. „Panorama” sp. z o. o.  zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 4, 5, 6, 7 i 8 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa na portalu otopanorama.pl w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 4, 5, 6, 7 i 8 regulaminu. Użytkownik zamieszczając wpis na stronie portalu otopanorama.pl przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez „Panoramę” sp. z o.o.  zamieszczonego przez niego wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień pkt. 4, 5, 6, 7 i 8 regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez administratora portalu otopanorama.pl. wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu.
 10. „Panorama” sp. z o.o. nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników portalu otopanorama.pl  innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 11. „Panorama” sp. z o.o.  dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu otopanorama.pl oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
 12. „Panorama” sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron Forum otopanorama.pl oraz możliwości komentowania artykułów na portalu otopanorama.pl bez podawania przyczyn takiego działania.
 13. Użytkownicy poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach portalu otopanorama.pl wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w wydaniu gazetowym „Panoramy Leszczyńskiej”.
 14. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. „Panorama” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

Regulamin ramowy konkursów SMS

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Podmiotem urządzającym konkursy na zasadach określonych w regulaminie jest Panorama Sp. z o.o. (Panorama) z siedzibą w Lesznie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000136698, NIP 6971103355, kapitał zakładowy 2 213 500 PLN.
 2. Konkursy są organizowane przez Panoramę, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dla abonentów oraz użytkowników sieci GSM, których operatorzy mają siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Panoramy, pracownicy innych podmiotów współpracujących przy Panoramie i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa) pracowników tych podmiotów.
 4. Używane w regulaminie pojęcie „SMS” oznacza krótką wiadomość tekstową wysłaną z telefonu komórkowego Uczestnika konkursu na podany przez Panorama numer.
 5. Niniejszy regulamin stanowi podstawę konkursów i określa prawa oraz obowiązki jego Uczestników.

§ 2
Przystąpienie do konkursu

 1. Na łamach tygodnika „Panorama Leszczyńska” oraz portalu internetowego „otopanorama.pl” będą ogłaszane zapowiedzi danych konkursów. Każda zapowiedź dotyczyła będzie jednego, odrębnego konkursu. Każda zapowiedź będzie zawierała co najmniej:
  • datę oraz czas przeprowadzenia konkursu;
  • szczegółowe zasady konkursu;
  • rodzaj oraz liczbę nagród i zasady wyłaniania zwycięzców konkursu;
  • nr telefonu, pod który należy wysyłać SMS, format wysłania SMS (elementy oraz ich kolejność) oraz koszt wysłania SMS;
  • termin i miejsce odbioru nagród.
 2. W danym konkursie wezmą udział jedynie uczestnicy, którzy zamieszczą w treści SMS wymagane elementy oraz wyślą SMS w terminie umożliwiającym jego dotarcie na serwer podmiotu przyjmującego SMS, w ściśle określonym czasie, a ponadto spełnią inn  wymagania określone w zapowiedzi danego konkursu. Za chwilę dotarcia SMS do organizatora uważa się chwilę jego wpływu na serwer podmiotu obsługującego ruch SMS.
 3. Przystępując do udziału w danym konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w zapowiedzi danego konkursu. Udział uczestnika małoletniego w konkursie jest dozwolony wyłącznie za zgodą jego przedstawiciela ustawowego.
 4. Nadawcy SMS, które dotrą do Panoramy przed lub po wskazanym terminie, nie będą brali udziału w konkursie. Panorama nie zwraca kosztów wysłania SMS.

§ 3
Nagrody

 1. Jeden uczestnik może uzyskać prawo do nie więcej niż jednej nagrody w danym konkursie lub jego turze.
 2. Zwycięzcami danego konkursu zostaną osoby, w liczbie równej liczbie nagród określonej w zapowiedzi danego konkursu, które spełnią warunki określone w niniejszym regulaminie i zapowiedzi danego konkursu. O prawie do nagrody w danym konkursie decyduje czas wpływu SMS na serwer podmiotu obsługującego ruch SMS. Laureat otrzyma  nagrodę pod warunkiem, że prawidłowo odpowie na pytanie zadane przez organizatora konkursu. Jeżeli zapowiedź danego konkursu tak stanowi, konkurs może być przeprowadzony w turach, i w takim też przypadku zasady określone w niniejszym paragrafie dotyczą przyznania nagród w danej turze danego konkursu. Do każdego zwycięzcy danego konkursu organizator wyśle SMS powiadomienie o otrzymaniu prawa do nagrody w danym konkursie. Bez względu na liczbę takich powiadomień, zwycięzca uzyskuje prawo tylko do jednej nagrody.
 3. Nagrody będą wydawane w terminach, miejscach i na zasadach określonych w  zapowiedzi danego konkursu.
 4. Nagrody będą wydawane za pokwitowaniem w ciągu miesiąca od daty ogłoszenia wyników, po okazaniu przez osobę uprawnioną dokumentu tożsamości i podaniu przez tę osobę numeru telefonu, z którego wysłane zostało zgłoszenie konkursowe. Nagroda może zostać odebrana osobiście albo przez osobę upoważnioną przez zwycięzcę, przy czym musi ona legitymować się pisemnym (z własnoręcznym podpisem zwycięzcy) upoważnieniem do odbioru nagrody, zawierającym imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL, NIP oraz serię i numer dokumentu tożsamości zwycięzcy i imię, nazwisko oraz serię i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej do odbioru nagrody.
 5. W przypadku, gdy nie zostaną spełnione warunki określone w pkt 4 lub gdy uprawniona osoba nie odbierze nagrody w określonym w zapowiedzi danego konkursu miejscu i terminie, prawo do otrzymania nagrody przez danego zwycięzcę wygasa.

§ 4
Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe przekazane Panoramie przez uczestników konkursów organizowanych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie będą przez nią przetwarzane w celu  realizacji konkursu, wyłonienia zwycięzców konkursu, doręczenia nagród. Dane osobowe mogą być także przetwarzane gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w konkursie. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 2. Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące danego konkursu można składać w formie pisemnej (listem poleconym) z dopiskiem „Reklamacja konkurs sms” w ciągu 14 dni na adres redakcji „Panoramy Leszczyńskiej” (ul. Lipowa 26, 64-100 Leszno). Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu.
 3. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie redakcji ,,Panoramy Leszczyńskiej” (ul. Lipowa 26, 64-100 Leszno) oraz w portalu internetowym pod adresem otopanorama.pl.

Regulamin galerii otopanorama.pl

 1. Niniejszy regulamin określa warunki publikacji zdjęć w galerii dostępnej na portalu internetowym otopanorama.pl, której właścicielem jest Panorama Sp. z o.o. w Lesznie.
 2. Właściciel portalu zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu galerii. Wprowadzane zmiany wchodzą w życie w momencie ich publikacji.
 3. W galerii będą zamieszczane zdjęcia Użytkowników, którzy prześlą na adres e-mailowy: galeria@panoramaleszczynska.pl zestaw zdjęć o wskazanych parametrach technicznych.
 4. Każdy Użytkownik przed wysyłką zdjęć musi wpisać następującą deklarację: „Oświadczam, że posiadam wyłączne prawa autorskie do zamieszczonych zdjęć oraz że po zapoznaniu się z treścią, akceptuję Regulamin galerii otopanorama.pl”.
 5. Zamieszczanie zdjęć w galerii jest bezpłatne.
 6. Zdjęcia zamieszczone w galerii są widoczne dla wszystkich korzystających z internetu.
 7. Pojedyncze zdjęcie powinno mieć minimalny rozmiar 750×500 pikseli. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby zamieszczanych zdjęć.
 8. Galeria będzie zawierała tytuł albumu i będzie podpisana nickiem lub imieniem i nazwiskiem Użytkownika, jeśli wyrazi na to zgodę.
 9. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich do zdjęcia lub naruszenie ochrony wizerunku osób trzecich.
 10. Użytkownik poprzez przekazanie zdjęcia do galerii udziela właścicielowi portalu niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych zdjęć.
 11. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do znakowania umieszczonych w galerii zdjęć logotypem portalu.
 12. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści przedstawione na zdjęciu lub wyrażone w komentarzu do zdjęcia.
 13. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć i komentarzy zawierających treści bezprawne, obraźliwe, nieprawdziwe, niezgodne z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujące przemoc, o tematyce politycznej i światopoglądowej, naganne moralnie lub naruszające powszechnie uznane dobre obyczaje.

§1

 1. Właścicielem portalu otopanorama.pl (zwanym dalej „Portalem”) jest Panorama Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu –Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000136698, NIP 6971103355, kapitał zakładowy 2 213 500 PLN.
 2. Portal korzysta z usług: Premium SMS (usługę obsługuje CTM Mobiltek), płatności przelewem (usługę obsługuje Dotpay)
 3. Niniejszy regulamin określa warunki dostępu do płatnych treści w Portalu.

§2

Właściciel Portalu zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu Serwisu. Wprowadzane zmiany wchodzą w życie w momencie ich publikacji. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzone zmiany w regulaminie, zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Portalu. Korzystanie z niego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.

§3

Zasady uzyskiwania dostępu do płatnych treści poprzez SMS:

 1. Aby dokonać aktywacji dostępu do płatnych treści poprzez SMS, należy podczas wybierania sposobu płatności wybrać opcję: “Aktywuj dostęp poprzez SMS PREMIUM”. Opłacenie tej usługi polega na wysłaniu wiadomości SMS na nr 75068 o treści AP.OTO1. Koszt wysłania wiadomości SMS wynosi 1,23 PLN brutto (usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange, Play). Kod aktywacyjny otrzymany SMS zwrotnym, należy wpisać w pole “Podaj kod dostępu”, a następnie kliknąć w przycisk “Odblokuj dostęp”.
 2. Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek
 3. Regulamin wysyłania i publikowania ogłoszeń przez SMS: smartpay.pl/regulamin-klienta
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Usługi Premium SMS należy zgłaszać za pomocą formularza dostępnego pod adresem smartpay.pl/complaint.
 5. Serwis nie bierze odpowiedzialności za złe funkcjonowanie usług świadczonych przez firmę CTM Mobiltek.

Zasady dokonywania płatności przelewem lub kartą kredytową:

 1. Aby dokonać płatności za zamieszczenie ogłoszenia poprzez płatność przelewem lub kartą kredytową, należy podczas wybierania sposobu płatności wybrać opcję: “Wykup dostęp poprzez szybkie płatności DOTPAY”. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Po przejściu do płatności Dotpay należy poprawnie wykonać płatność. Kod aktywacyjny zostanie wyświetlony po stwierdzeniu poprawnie wykonanej płatności, może to potrwać od kilku do kilkunastu minut. Otrzymany kod, należy wpisać w pole “Podaj kod dostępu”, a następnie kliknąć w przycisk “Odblokuj dostęp”.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności przelewem należy zgłaszać za pomocą formularza dostępnego pod adresem https://ssl.dotpay.pl/reklamacje/platnosci-przelewami-online/.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności kartami kredytowymi należy zgłaszać za pomocą formularza dostępnego pod adresem www.ssl.dotpay.pl/reklamacje/platnosci-kartami-kredytowymi/.
 4. Serwis nie bierze odpowiedzialności za złe funkcjonowanie usług świadczonych przez firmę Dotpay.
 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zamieszczaniu ogłoszeń i za niezamieszczenie ogłoszenia z powodów od niego niezależnych.

§4

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie dane, informacje znajdujące się na stronach Serwisu są własnością Właściciela Serwisu. Ich kopiowanie i wykorzystywanie do celów prywatnych lub publicznych bez uprzedniej, pisemnej zgody Serwisu podlega karze przewidzianej w Kodeksie Cywilnym.
 3. Użytkownik oświadcza że przed dodaniem ogłoszenia do Serwisu przeczytał i zrozumiał treść niniejszego Regulaminu.

REGULAMIN PLEBISCYTU
,,Najlepszy optyk”
REGIONU LESZCZYŃSKIEGO 2018 ROKU

Postanowienia ogólne

 1. Plebiscyt ,,Najlepszy optyk 2018” (zwany dalej „Plebiscytem”), organizuje Panorama Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (64-100), ul. Lipowa 26, wydawca „Panoramy Leszczyńskiej” oraz portalu www.otopanorama.pl, (zwana dalej„Organizatorem”).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady Plebiscytu.
 3. Celem Plebiscytu jest wyłonienie – drogą publicznego głosowania – najlepszych optyków w regionie leszczyńskim.
 4. Pracownicy Organizatora, jak również, instytucje i osoby z nim współpracujące w
  zakresie organizacji Plebiscytu, zobowiązani są do zachowania tajemnicy we wszystkich kwestiach związanych z Plebiscytem.
 5. Regulamin Plebiscytu oraz informacje z nim związane zostaną opublikowane w serwisie internetowym umieszczonym na www.otopanorama.pl oraz dostępne będą w siedzibie Organizatora.
 6. Do głosowania w Plebiscycie uprawnione są pełnoletnie osoby fizyczne lub niepełnoletnie reprezentowane przez rodziców lub opiekunów, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania z wyłączeniem:
  1. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
  2. innych osób, które brały udział w organizowaniu Plebiscytu,
  3. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu

 

Czas trwania Plebiscytu

 1. Głosowanie w ramach Plebiscytu rozpocznie się 23 maja 2018 roku, a zakończy 5 czerwca 2018 roku o godz. 24.00. Wyniki plebiscytu zostaną opublikowane w tygodniku Panorama Leszczyńska oraz na portalu www.otopanorama.pl  w najbliższym możliwym terminie, po zakończeniu plebiscytu.

Komisja Plebiscytowa

 1. Przebiegiem Plebiscytu kieruje powołana przez Organizatora komisja (dalej: „Komisja Plebiscytowa”)
 2. W skład Komisji Plebiscytowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.
 3. Decyzje podjęte przez Komisję Plebiscytową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Sposoby głosowania

 1. W maju 2018 roku Panorama Leszczyńska opublikuje na swych łamach optyków wytypowanych przez redakcję i zgłoszonych przez czytelników. Wszyscy nominowani do Certyfikatu zostaną podani na łamach Panoramy Leszczyńskiej i portalu www.otopanorama.pl.
 2. Głosowanie w ramach Plebiscytu odbywa się za pośrednictwem SMS-ów na numer 72601 i prefiks: pl.optyk.x (x to numer kandydata/kandydatki wg listy ustawionej alfabetycznie). Koszt jednego SMS-a to 2,46 zł.
  Serwis SMS-owy będzie czynny do 5 VI 2018 r. do godz. 24.00.

Obliczanie głosów

 1. Przy obliczaniu głosów w ramach Plebiscytu bierze się pod uwagę wszystkie głosy oddane za pośrednictwem SMS-ów, przy czym komisja korzysta z serwisu internetowego ,,Sms Qiwi”, sumującego nadesłane sms-y.
 2. Certyfikat „Najlepszy optyk 2018 roku” otrzyma kandydatka/kandydat, która/który uzyska największą liczę sms-ów.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
 3. Poprzez wzięcie udziału w głosowaniu głosujący wyrażają zgodę i upoważniają
  Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Plebiscytu, wyłonienia zdobywcy nagrody oraz jej wydania. Administratorem danych osobowych osób głosujących w Plebiscycie jest Organizator. Głosujący mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.
 4. Wszelkie reklamacje związane z Plebiscytem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Plebiscytem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Plebiscytu. Reklamacje związane z Plebiscytem rozstrzyga Komisja Plebiscytowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji Plebiscytowej rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

 1. Głosując w Plebiscycie głosujący podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na jego treść.
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu, a jego wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Plebiscytowej.

Leszno, 4 maja 2018 r.

REGULAMIN PLEBISCYTU
,,Belfer na 6”
REGIONU LESZCZYŃSKIEGO 2018 ROKU

Postanowienia ogólne

 1. Plebiscyt ,,Belfer na 6 roku 2018” (zwany dalej „Plebiscytem”), organizuje Panorama Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (64-100), ul. Lipowa 26, wydawca „Panoramy Leszczyńskiej” oraz portalu www.otopanorama.pl, (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady Plebiscytu.
 3. Celem Plebiscytu jest wyłonienie – drogą publicznego głosowania – nauczyciela, który w nietuzinkowy sposób współpracuje z uczniami i zjednuje sobie ich sympatię.
 4. Pracownicy Organizatora, jak również, instytucje i osoby z nim współpracujące w zakresie organizacji Plebiscytu, zobowiązani są do zachowania tajemnicy we wszystkich kwestiach związanych z Plebiscytem.
 5. Regulamin Plebiscytu oraz informacje z nim związane zostaną opublikowane w serwisie internetowym umieszczonym na www.otopanorama.pl oraz dostępne będą w siedzibie Organizatora.
 6. Do głosowania w Plebiscycie uprawnione są pełnoletnie osoby fizyczne lub niepełnoletnie reprezentowane przez rodziców lub opiekunów, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania z wyłączeniem:
  1. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
  2. innych osób, które brały udział w organizowaniu Plebiscytu,
  3. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

 

Czas trwania Plebiscytu

 1. Przyjmowanie kandydatur w ramach Plebiscytu rozpocznie się we wrześniu 2018 roku. 3 października 2018 r. na łamach Panoramy Leszczyńskiej przedstawionych zostanie 5 nauczycieli, na których będzie można głosować do 11 października 2018 roku, do godz. 24.00. Najpóźniej na 24 godziny przed zakończeniem głosowania podgląd wyników udostępniony w portalu będzie wygaszony.  ,,Belfer na 6” zostanie wyłoniony 12 X 2017 r. Wyniki plebiscytu oraz lista zdobywców nagród zostaną opublikowane w tygodniku Panorama Leszczyńska oraz na portalu www.otopanorama.pl w najbliższym możliwym terminie, równocześnie.

Komisja Plebiscytowa

 1. Przebiegiem Plebiscytu kieruje powołana przez Organizatora komisja (dalej: „Komisja Plebiscytowa”).
 2. W skład Komisji Plebiscytowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.
 3. Decyzje podjęte przez Komisję Plebiscytową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Sposoby głosowania

 1. We wrześniu 2018 roku „Panorama Leszczyńska” przyjmować będzie zgłoszenia kandydatów do tytułu drogą mailową. Pięciu kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę głosów, przejdzie do II etapu Plebiscytu. Panorama Leszczyńska i portal internetowy w najbliższym możliwym terminie opublikują na swych łamach nazwiska  kandydatów, którzy będą uczestniczyli w II etapie plebiscytu „Belfer na 6”.
 2. Głosowanie w ramach Plebiscytu odbywa na numer przypisany kandydatowi, przy czym kandydaci ustawieni są w kolejności alfabetycznej. Koszt jednego SMS-a to 1 zł +VAT. Bramka sms-ów to: 71601 pl.belfer.xxx, przy czym xxx to nr przypisany danemu kandydatowi.
  Serwis SMS do 11 X 2018 r., godz. 24.00. W przypadku nikłego zainteresowania plebiscytem, komisja może odstąpić od ustalenia laureatów. Wyniki plebiscytu Organizator ogłosi na łamach tygodnika oraz w portalu w możliwie najbliższym terminie, równocześnie.

Obliczanie głosów

 1. Przy obliczaniu głosów w ramach Plebiscytu bierze się pod uwagę wszystkie głosy oddane za pośrednictwem SMS-ów, przy czym komisja korzysta z serwisu internetowego ,,Qiwi SMS”, sumującego nadesłane sms-y.
 2. Certyfikat ,,Belfer na 6” oraz statuetkę otrzyma nauczyciel, który uzyska największą liczę sms-ów w Plebiscycie.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
 3. Poprzez wzięcie udziału w głosowaniu głosujący wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Plebiscytu, wyłonienia zdobywcy nagrody oraz jej wydania. Administratorem danych osobowych osób głosujących w Plebiscycie jest Organizator. Głosujący mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.
 4. Wszelkie reklamacje związane z Plebiscytem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Plebiscytem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Plebiscytu. Reklamacje związane z Plebiscytem rozstrzyga Komisja Plebiscytowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji Plebiscytowej rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

a)zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
b) niedoręczenie osobie nagrodzonej nagrody, spowodowane niepodaniem przez nią danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
c) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.

 1. Głosując w Plebiscycie głosujący podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na jego treść.
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu, a jego wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Plebiscytowej.

Leszno, 17 września 2018 r.

 

 

X