Unieważnione głosowanie radnych

Wiele wskazuje na to, że nie będzie głosowania nad odwołaniem starosty Kazimierza Boguckiego. Fot. Anna Machowska

Sytuacja, w jakiej znalazł się zarząd powiatu górowskiego, zmienia się niczym w kalejdoskopie. Pod koniec czerwca górowscy rajcy odrzucili uchwały o udzieleniu absolutorium i wotum zaufania, a to jest równoznaczne z późniejszym głosowaniem nad odwołaniem zarządu. Dziś takie rozstrzygnięcie wciąż jest możliwe, ale coraz mniej prawdopodobne. Dlaczego?

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu stwierdziło bowiem nieważność uchwały Rady Powiatu Górowskiego w sprawie nieudzielenia absolutorium dla zarządu powiatu górowskiego. Przypomnijmy jeszcze, że za jego udzieleniem było jedynie sześciu radnych, a ośmiu wstrzymało się od głosu. RIO podkreśla, że komisja rewizyjna rady powiatu nie zajęła stanowiska w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. W prowadzonej dyskusji członkowie komisji nie podali żadnych motywów, wstrzymując się od głosu.

„W ocenie Kolegium badana uchwała została podjęta z naruszeniem art. 12 pkt 6 u.s.p. Przepis ten stanowi, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu. W świetle tej regulacji jedyną i faktyczną podstawą nieudzielenia absolutorium jest negatywna ocena wykonania budżetu. Procedura udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium powinna zmierzać do oceny działalności organu wykonawczego w kontekście wykonania budżetu powiatu w danym roku budżetowym Warunkiem podjęcia prawidłowej uchwały rady w przedmiocie nieudzielenia absolutorium powinna być dyskusja radnych, w wyniku której dojdzie do jednoznacznej oceny realizacji budżetu gminy przez organ wykonawczy wraz ze wskazaniem stopnia jego zawinienia za rozbieżności między planowanymi i wykonanymi wielkościami” – czytamy w uzasadnieniu RIO.

Regionalna Izba Obrachunkowa po zapoznaniu się z dokumentami i nagraniem z sesji stwierdziła również, że trakcie obrad nie omówiono i nie przeanalizowano sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok. Rada nie dokonała jego oceny i nie sformułowała wobec niego żadnego zarzuty, a to konieczny wymóg.

– Nie ukrywam, że spodziewałem się takiego rozstrzygnięcia – mówi Kazimierz Bogucki, starosta górowski. – Absolutorium dotyczy przecież finansowej strony wykonania budżetu, a ta przez RIO została oceniona pozytywnie.

Dodajmy, że powodem do głosowania nad odwołaniem zarządu powiatu jest nie tylko uchwała o nieudzieleniu absolutorium, ale też nieuzyskaniu wotum zaufania, co miało miejsce w powiecie górowskim. Zgodność z prawem tej drugiej uchwały ma zbadać wkrótce nadzór prawny wojewody. Jeśli uwzględni podobne argumenty jak kolegium RIO to niewykluczone, że ona również zostanie unieważniona. Na sesji nie było bowiem szerokiej dyskusji nad raportem o stanie powiatu.

– Zobaczymy, jak ocenią to prawnicy wojewody. Nie zapominajmy też, że uchwałę RIO górowscy radni mogą jeszcze zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – dodaje K. Bogucki.

Anna Machowska